Logo JG-Universität MainzProf. Dr. Axel Müller

    

Yoshihiro  Morishita

Yoshihiro Morishita

Gastwissenschaftler

07/2002-12/2002
e-Mail: yoshihiro_morishita(at)kuraray.co.jp


Kuraray Co., Tsukuba
Kuraray Co., Ltd., 41, Miyukigaoka
Tsukuba, Ibaraki 305-0841, Japan

fon: +81 (298) 531511
fax: +91 (298) 531547

powered by php + PostgreSQL - Letzte Änderung 19.01.2005- Impressum